การจัดการความรู้ด้านการจัดการเทคโนโลยีในการเขียนจิตรกรรมฝาผนังไทยประเพณี The Knowledge Management for Traditional Thai Mural Paintings

     งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการจัดการความรู้ด้านการจัดการเทคโนโลยีในการเขียนจิตรกรรมฝาผนังไทยประเพณีการศึกษาใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในพื้นที่ที่มีการเขียนจิตรกรรมฝาผนังไทยประเพณีในโบสถ์วัดกก กรุงเทพมหานครระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ นายเชาวลิตร เนินพรหม (ครูชําง) นางสุมนมาลย์  เนินพรหม (นักอนุรักษ์ผู้เชี่ยวชาญ) และกลุ่มลูกศิษย์ที่มารับการสืบทอดการทำพื้น 2 คน และการเขียนจิตรกรรมฝาผนังไทยประเพณี 13 คน ด้วยเทคนิคการสังเกตโดยตรง การสัมภาษณ์เจาะลึก และการจดบันทึกภาคสนาม การวิเคราะห์และตีความข้อมูลการสรุป และการตรวจสอบกระท าตามหลักอุปนัย มีการนำเสนอผลการศึกษาในเวทีสาธารณะที่มีผู้เชี่ยวชาญรับเชิญร่วมตรวจสอบและวิพากษ์ผลการศึกษา