การจัดการความรู้ด้านการจัดการเทคโนโลยี ในการเขียนจิตรกรรมฝาผนังไทยประเพณี* The Knowledge Management for Traditional Thai Mural Paintings*

https://so03.tci-thaijo.org/index.php/oarit/article/download/197200/137194/