การจัดการข้อมูลการวัดและประเมินผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้อมูลปีการศึกษา 2553 และ 2556

การจัดการข้อมูลการวัดและประเมินผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้อมูลปีการศึกษา 2553 และ 2556