การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking)

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking)

สมองของมนุษย์มีศักยภาพในการคิด และเรียนรู้ การทำงานของเซลล์ในสมองส่วนต่าง ๆ ทำให้สมองพร้อมเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้จากธรรมชาติรอบตัว วิเคราะห์และสร้างความรู้ขึ้นได้จากกระบวนการคิด และหลังจากเกิดความคิด ทำให้มนุษย์คิดค้นหาความหมายของคำตอบ พัฒนาความคิดใหม่ เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ใหม่ได้อีกมากมาย การพัฒนาสมองให้ดีจะต้องฝึกฝนการใช้สมองให้คิดอยู่เสมอ จัดการเรียนรู้ หรือกระตุ้นให้มากพอที่จะทำให้สมองได้คิด พัฒนาให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

“ส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ คือ การรู้จักคิด คนที่คิดเป็น คือ คนที่เรียนรู้เป็น”…อ่านต่อ