การคลังภาครัฐเปรียบเทียบ : กรณีศึกษาไทย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสาธารณรัฐเกาหลี A Comparative Study of Public Finance : Cases Study of Thailand, the United State of America, United Kingdom, Singapore and Korea

file:///C:/Users/user/Downloads/somsakamorn,+Journal+editor,+4NEW%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5++(+i+-+X+=10)++1-368,-267-309.pdf