การขนส่งสินค้าทางราง : โอกาสและทางเลือกใหม่ของการขนส่งสินค้าระหว่างไทย-จีน

รูปแบบการขนส่งระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ผ่านมานิยมการขนส่งด้วย 3 รูปแบบคือ ทางน้ำ ทางอากาศ และทางถนน เป็นหลัก แต่เนื่องจากตามโครงการรถไฟสายสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ The China-Laos Railway ช่วงโบเต็น-นครเวียงจันทน์ ทำให้การขนส่งในรูปแบบทางราง หรือรถไฟเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการขนส่งที่มีต้นทุนต่ำและปลอดภัยอีกทางเลือกหนึ่ง บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลสถานการณ์การเตรียมความพร้อมในการเชื่อมต่อการขนส่งสินค้าตามเส้นทางโบเต็น-นครเวียงจันทน์ ด้วยการรวบข้อมูลจากแผนงานภาครัฐ และสรุปรายงานการประชุมสถานการณ์ความพร้อมที่เกี่ยวข้องในการเชื่อมต่อการขนส่งทางราง ผลการคึกษาพบว่าการขนส่งทางรางจากประเทศไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีนในปัจจุบันต้องมีการเปลี่ยนโหมดการขนส่งที่สถานีนครเวียงจันทน์ โดยแผนการเชื่อมเส้นทางจากประเทศไทยไปประเทศลาว คือการเชื่อมต่อโครงการรถไฟช่วงหนองคาย-เวียงจันทร์ การผ่อนผันพิธีการผ่านแดน และการจัดตั้งหน่วยงานให้บริการภาครัฐและเอกชน ซึ่งผลจากการเชื่อมโยงตามแผนงานดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทย มีการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและขยายการลงทุนที่มาจากการพัฒนาพื้นที่โดยรอบ ช่วยในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับบริการขนส่งของไทยเพื่อสนับสนุนการเป็นเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์