การกําหนดปัญหาการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนระดับปฐมวัย

  จุดเริ่มต้นของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนระดับปฐมวัย คือ เมื่อครูรู้สึกว่ามีปัญหาในชั้นเรียน
ที่ต้องได้รับการแก้ไข หรือมีคําถามที่ต้องการคําตอบเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยในชั้นเรียน ซึ่งปัญหาใน
ชั้นเรียน“เกิดจากความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ครูคาดหวัง กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในชั้นเรียน ไม่ได้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่คาดหวังไว้ การทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนจึงเริ่มต้นจาการสํารวจปัญหาใน
ชั้นเรียนและการวิเคราะห์สภาพปัญหาในชั้นเรียน และการกําหนดปัญหาการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน…อ่านต่อที่นี่