การกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ ในแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กวัย 3-6 ปี

ในการวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ต้องมีการกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ในระดับการศึกษาปฐมวัย เป็นพฤติกรรมหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดกับเด็กเมื่อเด็กได้ทำกิจกรรมหรือได้รับการจัดประสบการณ์ การกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับเด็กวัย 3-6 ปี หรือในระดับชั้นอนุบาลศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยนั้น . อ่านต่อที่นี่    https://link.bsru.ac.th/3b1