การกระจายและการขนถ่ายสินค้า

https://drive.google.com/file/d/1owe80U5y2lEJwdD88g2ijVbAHnbpd4mf/view?usp=sharing

ส่วนหนึ่งของ วิชาการจัดการงานขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

บทที่ 4 การกระจายและการขนถ่านสินค้า   ห้ามคัดลอก