กลอนแดง : วัจนกรรมบริภาษยอกย้อนในเพลงอีแซว (Red-Hot Lyrics: The Dialectical Speech Act of Reprimanding in E-Saew Songs)

     “กลอนแดง” เป็นเอกลักษณ์ของขนบในการเล่นเพลงพื้นบ้านภาคกลางเพื่อสร้างความสนุกสนานให้แก่ผู้ชมผู้ฟัง เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมในการใช้วัจนกรรมบริภาษโต้ตอบเชิงสังวาสอย่างถึงพริกถึงขิงของพ่อเพลงแม่เพลง โดยใช้วิธีการเดินกลอนย้อนเนื้อความ และยอกด้วยถ้อยคำที่กล่าวถึงอวัยวะเพศและเพศสัมพันธ์อย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้ฝ่ายปฏิปักษ์เกิดความเจ็บใจและอับอาย อีกทั้งเป็นพื้นที่สาธารณะหรือช่องทางในการกล่าวถึงเรื่องเพศ ซึ่งเป็นเรื่องต้องห้ามหรือปกปิดของสังคมไทยได้อย่างอิสระโดยไม่มีใครถือสา ทำให้ผู้ร้องได้ปลดปล่อยแรงขับเคลื่อนสัญชาตญาณทางเพศที่เก็บกดหรือถูกจำกัด ในขณะที่ผู้ฟังก็รู้สึกสาแก่ใจกับถ้อยคำเรื่องราวที่แหวกกฎเกณฑ์จารีตของสังคมในเรื่องเพศเช่นเดียวกัน โดยมีจุดร่วมกันคือความบันเทิง บทความนี้มุ่งศึกษาเฉพาะเพลงอีแซวของจังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องจากยังมีคณะเพลงอาชีพหลายคณะซึ่งแต่ละคณะก็ยังคงดำรงเอกลักษณ์การเล่นกลอนแดงที่ได้รับการถ่ายทอดจดจำจากครูเพลงรวมทั้งการใช้ปฏิภาณด้นสดในการแสดง