กลวิธีทางวรรณศิลป์เพื่อสื่อแนวคิดความดีงาม และความเท่าเทียมของมนุษย์ : ลำนำขับขานวิจารณ์บทเพลง

     บทเพลงเป็นกวีนิพนธ์ประเภทเรื่องเล่าที่ใช้ภาษาอย่างเลือกสรร กลั่นกรองด้วยความประณีตบรรจง บทเพลง “เธอหมุนรอบฉัน ฉันหมุนรอบเธอ” เมื่อใช้แนวทางการศึกษาด้วยการวิเคราะห์ วิจารณ์ และตีความแล้ว พบลักษณะเด่น 2 ประการ คือ ลักษณะเด่นด้านกลวิธีและลักษณะเด่นด้านเนื้อหาความคิด ด้านกลวิธีพิจารณา 2 ประเด็น คือ กลวิธีการใช้ภาษาซึ่งพบลักษณะสะดุดเด่นโดยใช้คำเรียบง่ายในความถี่สูงและสื่อความหมายหลายนัย กลวิธีการแต่งที่ใช้ความเปรียบคู่ขนานระหว่างปรากฏการณ์ทางธรรมชาติล้อไปกับพฤติกรรมของมนุษย์ ด้านเนื้อหาความคิดพบลักษณะเด่น 3 ประการ คือ ธรรมชาติกับมนุษย์มีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้น ธรรมชาติ คือ แบบอย่างจริยปฏิบัติของมนุษย์ และสรรพสิ่งล้วนมีคุณค่าและความสำคัญเท่าเทียมกัน ลักษณะเด่นด้านกลวิธีและเนื้อหาความคิดดังกล่าวข้างต้น คือ กลวิธีทางวรรณศิลป์ที่เชื่อมโยงกันอย่างแน่นแฟ้นและเป็นเอกภาพ