กลวิธีการอ้างถึงในรวมเรื่องสั้นอสรพิษและเรื่องอื่น ๆ ของแดนอรัญ แสงทอง Allusion Technique “A-So-Ra-Pit and other Short Stories Collection” of Daen Aran Saengthong

    รวมเรื่องสั้นอสรพิษและเรื่องอื่น ๆ จำนวน ๑๒ เรื่อง เป็นผลงานของแดนอรัญ แสงทอง เนื้อหาของรวมเรื่องสั้นชุดนี้มีความน่าสนใจ เพราะผู้แต่งใช้กลวิธีการสร้างสรรค์เรื่องด้วย “การอ้างถึง” เรื่องต่าง ๆ อย่างหลากหลายรูปแบบ ใคร่ศึกษาโดยตั้งวัตถุประสงค์ไว้ ๒ ประการ คือ ลักษณะเนื้อหาที่นำมาอ้างถึง และกลวิธีการอ้างถึงโดยใช้วิธีวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ด้วยการรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวช้อง และวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ของรวมเรื่องสั้น,ชุดนี้
โดยใช้กรอบความคิดเรื่อง “กลวิธีการอ้างถึง” (Allusion) แล้วนำมาเรียบเรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบ ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะเนื้อหาที่นำมาอ้างถึงในรวมเรื่องสั้นอสรพิษและเรื่องอื่น ๆ มีหลายรูปแบบ เซ่น หนังสือเซิงประวัติศาสตร์ วรรณกรรม นิทาน
เพลง และข้อมูลเซิงศึลปวัฒนธรรมแต่ประเภทซึ่งแยกย่อยไปอีก ส่วนกลวิธีในการอ้างถึงในรวมเรื่องสั้นชุดนื้มีลักษณะเป็นการเปรียบเทียบและลักษณะของการยกตัวอย่างทั้งเนื้อหาที่นำมาอ้างอย่างหลากหลายรูปแบบ และกลวิธีการอ้างตามลักษณะช้างด้น
นั้นช่วยทำให้รวมเรื่องสั้นชุดนื้สื่อและสร้างความหมายได้อย่างเข้มข้นนำสนใจ แสดงอัจฉ่รัยภาพ,ของผู้แต่ง ทั้งยังเป็นกลวิธีที่สอดคล้องลับกระแสวรรณกรรมแนวทางเสือกในยุคหลังสมัยใหม่นิยมปฏิบัติกัน