กลวิธีการบรรเลงสะล้อ กรณีศึกษา ครูพรหเมศวร์ สรรพศรี

บทความวิจัย ตั้งปณิธาน อารีย์. (2561). กลวิธีการบรรเลงสะล้อ กรณีศึกษา  ครูพรหเมศวร์ สรรพศรี. วารสารสารสนเทศ. 17(TCI 2), 45 – 60.