ชัยวิชญ์ ม่วงหมี. (2559). กลยุทธ์การตลาดที่ยั่งยืนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. วารสารสารสนเทศ. 15(1), น.90-101.

file:///C:/Users/user/Downloads/89853-Article%20Text-220696-1-10-20170616%20(1).pdf