กรุงเทพมหานครกับการจัดการน้ำเสีย

กรุงเทพมหานคร หรือ กทม.เมืองหลวงของประเทศไทยนับตั้งแต่ปีพ.ศ.2325 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีอำนาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528

อ่านต่อ…