กระบวนการสร้างสรรค์รูปแบบการฟ้อนนกกิงกะหล่า

     งานวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของการฟ้อนนกกิงกะหล่าของชาวไทใหญ่ 2. ศึกษารูปแบบ โครงสร้าง แนวคิดการสร้างสรรค์และองค์ประกอบการฟ้อนนกกิงกะหล่า และ 3. วิเคราะห์กระบวนท่าฟ้อนนกกิงกะหล่า ตามแนวทางครูส่างคา จางยอด โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการศึกษาเอกสาร การลงภาคสนาม การสัมภาษณ์เชิงลึก รวมทั้งการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมในพื้นที่ข้างต้น ผลการศึกษาพบว่า บริบททางสังคมและวัฒนธรรมของการฟ้อนนกกิงกะหล่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับศิลปะการฟ้อนโดยเฉพาะในงานออกพรรษา ถือเป็นประเพณีสาคัญของชาวไตหรือชาวไทใหญ่ 2.รูปแบบและโครงสร้างท่าในการฟ้อนนกกิงกะหล่า มีแนวคิดมาจากการนาศิลปะการต่อสู้ของชาวไทใหญ่เข้ามาผสมผสานในลีลาการฟ้อน 3. องค์ประกอบการฟ้อนนกกิงกะหล่าของเดิมและที่สร้างสรรค์ใหม่พบว่า มีความแตกต่างกันทั้งในเรื่อง กระบวนท่าฟ้อน และลีลาผู้ฟ้อน ด้วยเหตุปัจจัยทั้งของโอกาส การนาเสนอ แนวคิด หรือจุดมุ่งหมายของการฟ้อน ตัวผู้ฟ้อน ผู้ชม เวลา และสถานที่ ปัจจัยเหล่านี้มีส่วนสร้างสรรค์กระบวนท่าฟ้อน และวิธีการถ่ายทอดที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม