กระบวนการสร้างสรรค์กิจกรรมทางศิลปะที่ชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ “แลวิถีลาว-ไทย บางไส้ไก่ หิรัญูรูจี”

บทความวิชาการ ตั้งปณิธาน อารีย์ และคณะ. (2564). กระบวนการสร้างสรรค์กิจกรรมทางศิลปะที่ชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ “แลวิถีลาว-ไทย บางไส้ไก่               หิรัญูรูจี” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 15 (TCI 2).