กระบวนการพัฒนาสินค้า เคยปรุงรสอบแห้ง ตราเรือไทยของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านกระซ้าขาว

https://drive.google.com/file/d/1oEQxIYQG6KnlJKk0kRSoUb068mq8IFCj/view