กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพอากาศในประเทศไทย

ถึงแม้ว่าปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตอนนี้จะเป็นการระบาดของ covid-19 แต่ปัญหาด้าน มลพิษทางอากาศนั้น ก็ไม่ได้ดีขึ้นหรือได้รับการแก้ไขที่จะสามารถท าให้คุณภาพอากาศในประเทศไทยดีขึ้นได้ใน ระยะเวลาอันสั้น ประเทศไทยยังคงเผชิญกับปัญหาคุณภาพอากาศ ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ในทั่วทุกภาคของประเทศ โดย ปริมาณความเข้มข้นของมลพิษในแต่ละพื้นที่นั้น ขึ้นอยู่กับหลาย ปัจจัย ได้แก่ แหล่งก าเนิดของมลพิษ สภาพอากาศ และสภาพพื้นที่

แนวทางในการจัดการ ปัญหามลพิษที่มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ ได้แก่ การลดการเผาป่าโดยการสร้างรายได้และ ความเข้มแข็งให้ชุมชนในการช่วยกันอนุรักษ์ป่า การจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลที่เหมาะสมลดการเผาทางการเกษตร ส่งเสริมให้รวมกลุ่มเป็นเกษตรแปลงใหญ่ การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเข้ามาช่วยในการเก็บเกี่ยว รวมทั้งการ เจรจาระหว่างประเทศเพื่อแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดน และมาตรการอื่นๆ ซึ่งการบังคับใช้กกฎหมายก็ถึงเป็น วิธีการหนึ่งที่สามารถช่วยในการจัดการปัญหาคุณภาพอากาศในประเทศไทยได้

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ 20210809–123535.pdf (bsru.ac.th)