02-473-7000  
ต่อ 1710 - 1719

1061 ซ.อิสรภาพ 15
หิรัญรูจี ธนบุรี กทม. 10600

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา (รอบเทอม 2/61, 3/61, 1/62)

ภาคการศึกษา

รอบที่

วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

วันขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรับเอกสารสำคัญ

หมายเหตุ

2/2561

รอบที่ 1

7 มีนาคม 2562

21 มีนาคม 2562

ตรวจสอบรายชื่อ