02-473-7000  
ต่อ 1710 - 1719

1061 ซ.อิสรภาพ 15
หิรัญรูจี ธนบุรี กทม. 10600

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา (รอบเทอม 2/61, 3/61, 1/62)

ภาคการศึกษา

รอบที่

วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

วันขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรับเอกสารสำคัญ

หมายเหตุ

2/2561

รอบที่ 1

7 มีนาคม 2562

21 มีนาคม 2562

ตรวจสอบรายชื่อ

2/2561

รอบที่ 2

4 เมษายน 2562

18 เมษายน 2562

ตรวจสอบรายชื่อ

2/2561

รอบที่ 3

2 พฤษภาคม 2562

16 พฤษภาคม 2562    ตรวจสอบรายชื่อ

2/2561

รอบที่ 4

6 มิถุนายน 2562

20 มิถุนายน 2562   ตรวจสอบรายชื่อ

2/2561

รอบที่ 5

4 กรกฎาคม 2562

18 กรกฎาคม 2562   ตรวจสอบรายชื่อ

2/2561

รอบที่ 6

8 สิงหาคม 2562

22 สิงหาคม 2562   ตรวจสอบรายชื่อ

2/2561

รอบที่ 7

กันยายน 2562

กันยายน 2562  

3/2561

รอบที่ 1

ตุลาคม 2562

ตุลาคม 2562  

3/2561

รอบที่ 2

พฤศจิกายน 2562

พฤศจิกายน 2562  

3/2561

รอบที่ 3

ธันวาคม 2562

ธันวาคม 2562  

3/2561

รอบที่ 4

มกราคม 2562

มกราคม 2562