02-473-7000  
ต่อ 1710 - 1719

1061 ซ.อิสรภาพ 15
หิรัญรูจี ธนบุรี กทม. 10600

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา (รับปริญญาปี 2562) 

ภาคการศึกษา

รอบที่

วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

วันขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรับเอกสารสำคัญ

หมายเหตุ

2/2560

รอบที่ 1

28 กุมภาพันธ์ 2561

15 มีนาคม 2561

ตรวจสอบรายชื่อ

2/2560

รอบที่ 2

5 เมษายน 2561

26 เมษายน 2561

ตรวจสอบรายชื่อ

2/2560

รอบที่ 3

3 พฤษภาคม 2561

17 พฤษภาคม 2561

ตรวจสอบรายชื่อ

2/2560

รอบที่ 4

7 มิถุนายน 2561

21 มิถุนายน 2561

ตรวจสอบรายชื่อ

2/2560

รอบที่ 5

10 กรกฎาคม 2561

24 กรกฎาคม 2561

ตรวจสอบรายชื่อ

2/2560

รอบที่ 6

2 สิงหาคม 2561

16 สิงหาคม 2561

ตรวจสอบรายชื่อ

  รอบที่  

6 กันยายน 2561

   
3/2560 รอบที่ 

4 ตุลาคม 2561

   
3/2560 รอบที่ 

8 พฤศจิกายน 2561

   
3/2560 รอบที่ 

6 ธันวาคม 2561