02-473-7000  
ต่อ 1710 - 1719

1061 ซ.อิสรภาพ 15
หิรัญรูจี ธนบุรี กทม. 10600

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา (รอบเทอม 2/59, 3/59, 1/60) 

(รับปริญญาวันที่ 19 มิถุนายน 2562)

(สำหรับรายชื่อทั้งหมด ให้ติดตามในหน้ารายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับปริญญาในปีนี้)

ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต

ภาคการศึกษา

รอบที่

วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

วันขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรับเอกสารสำคัญ

หมายเหตุ

2/2559

รอบที่ 1

02 มีนาคม 2560

16 มีนาคม 2560

ตรวจสอบรายชื่อ

2/2559

รอบที่ 2

11 เมษายน 2560

28 เมษายน 2560

ตรวจสอบรายชื่อ

2/2559

รอบที่ 3

9 พฤษภาคม 2560

29 พฤษภาคม 2560

ตรวจสอบรายชื่อ

2/2559

รอบที่ 4

1 มิถุนายน 2560

15 มิถุนายน 2560

ตรวจสอบรายชื่อ

2/2559

รอบที่ 5

6 กรกฏาคม 2560

20 กรกฎาคม 2560

ตรวจสอบรายชื่อ

2/2559

รอบที่ 6

3 สิงหาคม 2560

17 สิงหาคม 2560

ตรวจสอบรายชื่อ

3/2559

รอบที่ 1

3 สิงหาคม 2560

17 สิงหาคม 2560

ตรวจสอบรายชื่อ

3/2559

รอบที่ 2

7 กันยายน 2560

21 กันยายน 2560

ตรวจสอบรายชื่อ

2/2559

รอบที่ 7

5 ตุลาคม 2560

19 ตุลาคม 2560

ตรวจสอบรายชื่อ

3/2559

รอบที่ 3

5 ตุลาคม 2560

19 ตุลาคม 2560

ตรวจสอบรายชื่อ

3/2559

รอบที่ 4

2 พฤศจิกายน 2560

16 พฤศจิกายน 2560

ตรวจสอบรายชื่อ

3/2559

รอบที่ 5

7 ธันวาคม 2560

21 ธันวาคม 2560

ตรวจสอบรายชื่อ

3/2559

รอบที่ 6

4 มกราคม 2561

18 มกราคม 2561

ตรวจสอบรายชื่อ

3/2559

รอบที่ 7

1 กุมภาพันธ์ 2561

15 กุมภาพันธ์ 2561

ตรวจสอบรายชื่อ

1/2560

รอบที่ 1

1 กุมภาพันธ์ 2561

15 กุมภาพันธ์ 2561

ตรวจสอบรายชื่อ

1/2560

รอบที่ 2

28 กุมภาพันธ์ 2561

15 มีนาคม 2561

ตรวจสอบรายชื่อ

1/2560

รอบที่ 3

5 เมษายน 2561

26 เมษายน 2561

ตรวจสอบรายชื่อ

1/2560

รอบที่ 4

3 พฤษภาคม 2561

17 พฤษภาคม 2561

ตรวจสอบรายชื่อ

รายชื่อบัณฑิตที่เลื่อนรับจากปีก่อน

ตรวจสอบรายชื่อ

ปิดยอดรายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับปริญญา

(รับปริญญาวันที่ 19 มิถุนายน 2562)