02-473-7000  
ต่อ 1710 - 1719

1061 ซ.อิสรภาพ 15
หิรัญรูจี ธนบุรี กทม. 10600

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา (รับปริญญาปี 2560) <<กำหนดการรับปริญญา>>

ภาคการศึกษา

รอบที่

วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

วันขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรับเอกสารสำคัญ

หมายเหตุ

2/2558

รอบที่ 1

03 มีนาคม 2559 

ตรวจสอบรายชื่อ

2/2558

รอบที่ 2

07 เมษายน 2559

ตรวจสอบรายชื่อ

2/2558

รอบที่ 3

16 พฤษภาคม 2559

ตรวจสอบรายชื่อ

2/2558

รอบที่ 4

02 มิถุนายน 2559

 -

ตรวจสอบรายชื่อ

2/2558

รอบที่ 5

07 กรกฎาคม 2559

 25 กรกฎาคม 2559

ตรวจสอบรายชื่อ

2/2558

รอบที่ 6

04 สิงหาคม 2559

18 สิงหาคม 2559

ตรวจสอบรายชื่อ

2/2558

รอบที่ 7

01 กันยายน 2559

15 กันยายน 2559

ตรวจสอบรายชื่อ

3/2558

รอบที่ 1

ตรวจสอบรายชื่อ

3/2558

รอบที่ 2

06 ตุลาคม 2559

20 ตุลาคม 2559

ตรวจสอบรายชื่อ

3/2558

รอบที่ 3

03 พฤศจิกายน 2559

17 พฤศจิกายน 2559

ตรวจสอบรายชื่อ

3/2558

รอบที่ 4

01 ธันวาคม 2559 

15 ธันวาคม 2559

ตรวจสอบรายชื่อ

3/2558

รอบที่ 5

05 มกราคม 2560

19 มกราคม 2560

ตรวจสอบรายชื่อ

3/2558

รอบที่ 6

02 กุมภาพันธ์ 2560

16 กุมภาพันธ์ 2560

ตรวจสอบรายชื่อ

1/2559

รอบที่ 1

ตรวจสอบรายชื่อ

1/2559

รอบที่ 2

02 มีนาคม 2560

16 มีนาคม 2560

ตรวจสอบรายชื่อ

1/2559

รอบที่ 3

11 เมษายน 2560

28 เมษายน 2560

ตรวจสอบรายชื่อ

ปิดยอดรายชื่อผู้รับปริญญาประจำปี 2560

กำหนดการรับปริญญา