02-473-7000  
ต่อ 1710 - 1719

1061 ซ.อิสรภาพ 15
หิรัญรูจี ธนบุรี กทม. 10600

---การประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา จะประกาศทุกวันพฤหัสบดีแรกของเดือน---

สำหรับผู้ที่มีรายชื่อสำเร็จการศึกษา โปรดตรวจสอบ คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล ในระบบให้ถูกต้อง หากผิดให้มาดำเนินการแก้ไข โดยติดต่อยื่นคำร้องพร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่เคาน์เตอร์งานทะเบียน


สิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อทำเรื่องขึ้นทะเบียนบัณฑิต บส.9 (ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิต)
1. บัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ 
2. ค่าธรรมเนียมสำหรับขึ้นทะเบียนบัณฑิต จำนวน 1,000 บาท 
3. ซองจดหมายติดแสตมป์ เขียนชื่อนามสกุล จ่าหน้าซองถึงตัวเอง หรือสามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์งานทะเบียน
** นิสิตนักศึกษาจะได้รับใบรับรองคุณวุฒิและใบทรานสคริปฉบับภาษาไทยในวันที่มาขึ้นทะเบียนบัณฑิต **

 

รายชื่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตามรอบอนุมัติจบ
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา (เข้ารับปริญญาประจำปี2560) >> กำหนดการรับปริญญา
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา (เข้ารับปริญญาประจำปี2561) >> กำหนดการรับปริญญา
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา (เข้ารับปริญญาประจำปี2562) >> รับปริญญารอบที่จะถึงนี้ 
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา (เข้ารับปริญญาประจำปี2563)