02-473-7000  
ต่อ 1710 - 1719

1061 ซ.อิสรภาพ 15
หิรัญรูจี ธนบุรี กทม. 10600

Contact image
Address:
1061 ซอยอิสรภาพ 15
แขวงหิรัญรูจี
เขตธนบุรี
กรุงเทพ 10600
ประเทศไทย
Phone:
02-473-7000 ต่อ 1710 - 1719
Fax:
02-466-6006
Mobile:
อาคาร 5
Miscellaneous Information:

วันเวลา เปิด / ปิด ทำการ

 • ภาคเรียนที่ 1 และ 2
  วันจันทร์ ถึง พุธ เวลา 08:30 - 18:30 น.
  วันพฤหัสบดี ถึง ศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น.
  วันอาทิตย์ เวลา 09:00 - 15:00 น.
  หยุดวันนักขัตฤกษ์
 • ภาคเรียนฤดูร้อน (เทอม 3)
  วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08:30 - 18:30 น.
  วันอาทิตย์ เวลา 09:00 - 15:00 น.
  หยุดวันนักขัตฤกษ์
 • ปิดภาคเรียน
  วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น.
  หยุดเสาร์  อาทิตย์  และวันนักขัตฤกษ์

โทรศัพท์ : 0-2473-7000 ต่อ

 • 1710 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป (งานธุรการ)
 • 1711 หัวหน้าสำนักงานและรองผู้อำนวยการสำนัก
 • 1713 ผู้อำนวยการสำนัก
 • 1714 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป (เคาน์เตอร์ : คำร้องทั่วไป)
 • 1715 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป (เคาน์เตอร์ : ทรานสคริป ใบรับรอง ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ทบ.17)
 • 1718 กลุ่มงานทะเบียนเรียนและประมวลผลการศึกษา (วัดผลสำเร็จการศึกษา)
 • 1719 กลุ่มงานทะเบียนประวัติและออกเอกสารทางการศึกษา (เอกสารสำคัญ)
 • 1716 / 1998 ศูนย์รับนิสิตสายตรง (รับสมัครนิสิตนักศึกษาใหม่)
 • เบอร์ Fax : 0-2466-6006