02-473-7000  
ต่อ 1710 - 1719

1061 ซ.อิสรภาพ 15
หิรัญรูจี ธนบุรี กทม. 10600

ปรัชญา

พัฒนางาน บริการด้วยใจ ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม


วิสัยทัศน์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่มีกระบวนทัศน์ทางการบริหารที่มีคุณภาพ ทันต่อความเปลี่ยนแปลง มุ่งมั่นตอบสนองผู้รับบริการ เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีสารสนเทศด้านวิชาการที่ถูกต้อง ทันสมัย รวดเร็ว 


 พันธกิจ

1. พัฒนาโครงสร้างและ/หรือกระบวนการบริหารงานเพื่อบริการทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพ

2. สนับสนุนและประสานงานด้านการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานอุดมศึกษา

3. ดำเนินการรับสมัครนิสิต นักศึกษาใหม่ตามแผนและนโยบายของมหาวิทยาลัย

4. บริหารจัดการระบบทะเบียนประวัติและการประมวลผลการเรียนตลอดจนระบบข้อมูลสารสนเทศทางของนิสิต นักศึกษาให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

5. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

6. เสริมสร้างการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนัก

7. สนับสนุนภารกิจและกิจกรรมด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย 


 เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

วัฒนธรรมการทำงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คือการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง โดยมีกรอบการพัฒนา ได้แก่

1. การขยายการบริการวิชาการ

2. การลดขั้นตอนการทำงาน

3. การเพิ่มระดับความพึงพอใจ

4. เป็นแหล่งความรู้อ้างอิงทางวิชาการด้านทะเบียน