02-473-7000  
ต่อ 1710 - 1719

1061 ซ.อิสรภาพ 15
หิรัญรูจี ธนบุรี กทม. 10600

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีโครงสร้างองค์กรและการบริหาร ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการประจำสำนัก ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 4 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิภายในจำนวน 2 ท่าน โดยมีภาระหน้าที่ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสถาบัน พ.ศ.2548 ดังนี้
1.1 วางนโยบายและกำหนดแนวทางการดำเนินงานของสำนัก
1.2 ติดตามประเมินผลการบริหารงานของสำนัก
1.3 ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ กำกับดูแลให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย

2. คณะกรรมการบริหารสำนัก ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และกรรมการที่ปรึกษา โดยมีภาระหน้าที่ดังนี้
2.1 ดำเนินนโยบายและการบริหารงานภายในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

{รอใส่รูปโครงสร้างการแบบส่วนงาน}


รายชื่อบุคลากรประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำแนกตามตำแหน่งงาน

ที่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ตำแหน่งงาน Email
 นางสาว    อรุณี  คู่วิมล ผู้อำนวยการ  
 ผศ. ดร.  สุเนตร  ทวีถาวรสวสัดิ์ รองผู้อำนวยการ  
 อาจารย์  สุรินทร์   ผลงาม รองผู้อำนวยการ  
 อาจารย์  สมศักดิ์   อยู่บริบูรณ์ รองผู้อำนวยการ  
 อาจารย์  จันทรัศมิ์    สิริวุฒินันท์ รองผู้อำนวยการ   
 นางสาว  รุ่งรัตน์     แพทย์วิชาธร งานบริหารทั่วไป  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 นาย  อภิศิษฐ์    นุตะมาน งานบริหารทั่วไป  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 นาย  อกนิษฐ์    เจียรอนุกูล งานบริหารทั่วไป  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 นาย  นิพัฒน์    นรพัลลภ งานบริหารทั่วไป  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10  นาย  วีระยุทธ    กุลศักดิ์ งานบริหารทั่วไป  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11  นางสาว  มรกต    นรพัลลภ งานบริหารทั่วไป  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12  นาง  รัตนา          สุวัชรชัย งานบริหารทั่วไป  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13  นางสาว  อรุณวดี    ดอกคำ งานบริหารทั่วไป  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14   นางสาว  วารุณี     หนูสมจิตร งานระบบคอมพิวเตอร์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
15   นาย  พชรวัฒน์    เอกพัชร์โภคิน งานระบบคอมพิวเตอร์   
16   นางสาว  ศิริพัชรา   นารี งานระบบคอมพิวเตอร์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
17   นางสาว  อภิวรรณ   โชติวินิจฉัย งานระบบคอมพิวเตอร์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
18   นางสาว  วรรณภา    ศิริภากรชัย งานระบบคอมพิวเตอร์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
19   นาย  สมควร   อยู่ปากพลี งานระบบคอมพิวเตอร์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
20   นาย  ปรัชญา   จิตตรีสินธุ์ งานระบบคอมพิวเตอร์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
21   ว่าที่ร้อยตรีหญิง  อรวรรณ     หงษ์ประชา งานประมวลและวัดผล  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
22   นางสาว  กรรณิการ์    กรงทอง งานประมวลและวัดผล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
23   นางสาว  นภาพร   ทับเอี่ยม งานประมวลและวัดผล   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
24   นางสาว  อารีวรรณ    รวยดี งานประมวลและวัดผล   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
25   นางสาว  ภัทราภรณ์     พูลจินดาวงศ์ งานประมวลและวัดผล   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
26   นาง  ภัคสุภาส์    จิตโกศลวณิชย์ งานเอกสารสำคัญ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
27   นางสาว  พึ่งพิศ    ศรีนา งานเอกสารสำคัญ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
28   นางสาว  กาญจน์หทัย     วันใส งานเอกสารสำคัญ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
29  นางสาว  จานุการ   เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา งานเอกสารสำคัญ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
30   นาย  บุญคง    โพธิ์กระสังข์ (อัตรากองกลาง) ช่างปรับซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนบุคลากรในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำแนกตามกลุ่มงาน

กลุ่มงาน งานบริหารทั่วไป งานประมวลและวัดผล งานระบบคอมพิวเตอร์ งานเอกสารสำคัญ รวม
จำนวน 9 คน 5 คน 7 คน 3 คน 24 คน

จำนวนอาจารย์และบุคลากรในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำแนกตามประเภท

ประเภทบุคลากร จำนวน
 อาจารย์(ข้าราชการ)  1
 ข้าราชการสายสนับสนุน  1
 อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)  3
 บุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย)  20 
 บุคลากร (พนักงานราชการ)  2
 บุคลากร (ลูกจ้างประจำ)  2