02-473-7000  
ต่อ 1710 - 1719

1061 ซ.อิสรภาพ 15
หิรัญรูจี ธนบุรี กทม. 10600

ภารกิจของแต่ละหน่วยงาน สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

งานบริหารทั่วไป
งานธรุการ สารบรรณ พัสดุ


งานบริการส่วนหน้า
งานวางแผนบุคลากรและงบประมาณ
งานประกันคุณภาพการศึกษา


งานทะเบียนประวัติและออกเอกสารทางการศึกษา
งานทะเบียนประวัตินิสิต นักศึกษา
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา


งานทะเบียนเรียนและประมวลผลการศึกษา
งานทะเบียนเรียน
งานประมวลผลการศึกษา


งานส่งเสริมและประสานงานด้านวิชาการ
งานสนับสนุนพัฒนาหลักสูตรและวิชาการ
งานรับสมัครนิสิต นักศึกษา
หน่วยประชาสัมพันธ์


งานระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศทางทะเบียน
งานดูแลระบบฐานข้อมูลด้านทะเบียน
งานจัดทำสารสนเทศและสถิติทางวิชาการและด้านทะเบียน