02-473-7000  
ต่อ 1710 - 1719

1061 ซ.อิสรภาพ 15
หิรัญรูจี ธนบุรี กทม. 10600

แผนกลยุทธ์

 

แผนกลยุทธ์ประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

  • แผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2555 - 2559)