02-473-7000  
ต่อ 1710 - 1719

1061 ซ.อิสรภาพ 15
หิรัญรูจี ธนบุรี กทม. 10600

แผนบริหารความเสี่ยง

 

แผนบริหารความเสี่ยงประจำสำนัก

 • แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2553
 • แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2554
 • แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2555
 • แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2557
 • แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2558
 • แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2559
 • แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560
  • รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปย.2) รอบ 6 เดือน
  • รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปย.2) รอบ 12 เดือน
 • แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561
  • รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปย.2) รอบ 6 เดือน