02-473-7000  
ต่อ 1710 - 1719

1061 ซ.อิสรภาพ 15
หิรัญรูจี ธนบุรี กทม. 10600

แผนปฏิบัติงานประจำสำนัก

แผนปฏิบัติงานประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

  • แผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2553
  • แผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2554
  • แผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2555